Kannada Meaning of 'true'

No direct Kannada meaning for the English word 'true' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • just - ನ್ಯಾಯವಾದ,  ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾದ,  ನೈತಿಕವಾದ,  ಸಕಾರಣವಾದ
  • very - ನಿಜವಾದ,  ವಾಸ್ತವವಾದ,  ಪರಮ,  ಅತ್ಯಂತ
  • real - ದಿಟವಾದ,  ನಿಜವಾದ
  • correct - ಸರಿಮಾಡು,  ನೆಟ್ಟಗೆ ಮಾಡು
  • explain - ವಿವರಿಸು,  ವಿಶದವಾಗಿ ಹೇಳು
  • wrong - ತಪ್ಪಾದ,  ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ
  • lying - ಮಲಗಿರುವುದು,  ಶಮನ,  ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆ,  ಮಲಗುವ ಸ್ಥಳ,  ಹಾಸಿಗೆ
  • exact - ಖಚಿತವಾದ,  ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾದ
  • accurate - ನಿಖರವಾದ,  ಕರಾರುವಾಕ್ಕಾದ
  • actual - ವಾಸ್ತವಿಕ

English - Kannada Dictionary Search

Browse English to Kannada Words