Kannada Meaning of 'traffic circle'

No direct Kannada meaning for the English word 'traffic circle' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'traffic circle'
 • dip-circle 1. ನಮನವೃತ್ತ    2. ನಮನವರ್ತುಲ
 • virtuous circle ಪುಣ್ಯಚಕ್ರ
 • traffic circle ರಸ್ತೆಯ ವರ್ತುಳ
 • semi-circle 1. ಅರ್ಧವೃತ್ತ    2. ವೃತ್ತಾರ್ಧ
 • vicious circle 1. ಕೆಟ್ಟ ವೃತ್ತ    2. ಕೆಟ್ಟಜನರ ಸಹವಾಸ
 • transit-circle ಸಂಕ್ರಮಣ ಕಾಲ ಮಾಪಕ
 • dress circle 1. ಮುಂದಿನ ಸಾಲು    2. ಅಗ್ರಪಂಕ್ತಿ    3. ಅಗ್ರಸಾಲು
 • diurnal circle ದೈನಿಕ ವರ್ತುಲ
 • hut-circle 1. ಶಿಲಾಮಂಡಲ    2. ಶಿಲಾ ವೃತ್ತ
 • traffic island 1. ದಾಟುದ್ವೀಪ    2. ಸಂಚಾರಿನಡುಗಡ್ಡೆ
 • traffic circle ರಸ್ತೆಯ ವರ್ತುಳ
 • heavy traffic ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳು
 • slave-traffic 1. ಗುಲಾಮ-ಮಾರಾಟ    2. ದಾಸ ವಿಕ್ರಯ
 • traffic jam ಸಂಚಾರ ಸ್ತಂಭನ
 • traffic warden ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಹಾಯಕ
 • traffic sign ಸಂಚಾರ ಸಂಕೇತ
 • traffic cop ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಪೋಲಿಸಿನವನು
 • white-slave traffic 1. ಸೂಳೆ ತೊತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ    2. ಸೂಳೆಗಾರಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ

English - Kannada Dictionary Search

Browse English to Kannada Words