Kannada Meaning of 'tongue-lashing'

No direct Kannada meaning for the English word 'tongue-lashing' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'tongue-lashing'
  • dog’s tongue ನಾಯಿನಾಲಗೆ
  • tongue-tied 1. ಜಿಹ್ವಾಬಂಧವುಳ್ಳ    2. ನಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹೋದ
  • tongue-lashing ಉಗ್ರವಾದ-ನಿಂದೆ
  • long tongue 1. ಉದ್ದ(ವಾದ)ನಾಲಿಗೆ    2. ಹರಟೆಮಲ್ಲತನ    3. ವಾಚಾಳಿತನ
  • silver tongue 1. ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಲಿಗೆ    2. ವಾಗ್ಮಿತೆ
  • tongue-in-cheek 1. ವ್ಯಂಗ್ಯದ    2. ಉಪಹಾಸ್ಯದ    3. ಕುಹಕದ
  • tongue-and-groove ನಾಲಗೆ-ತೋಡು ಇರುವ
  • tongue-tie ನಾಲಗೆ ಕಟ್ಟು
  • tongue-bit ನಾಲಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ
  • tongue-twister ಬೇಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗದಂಥ ನಾಲಗೆ ತಡವರಿಸುವಂಥ ಶಬ್ದಗಳ ಅನುಕ್ರಮ

English - Kannada Dictionary Search

Browse English to Kannada Words