Kannada Meaning of 'square number'

No direct Kannada meaning for the English word 'square number' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'square number'
 • back number ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ
 • dual number ದ್ವಿವಚನ
 • mass number ರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆ
 • golden number ಸುವರ್ಣಸಂಖ್ಯೆ
 • number crunching ಸಂಕೀರ್ಣಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆ
 • square number 1. ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ    2. ವರ್ಗಮೂಲ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ
 • number-plate ಅಂಕಿಪಟ್ಟಿ ಸಂಖ್ಯಾಫಲಕ
 • mixed number ಮಿಶ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ
 • serial number ಅನುಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
 • whole number 1. ಪೂರ್ಣಾಂಕ    2. ಭಿನ್ನಾಂಕ ಯಾ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳಿಲ್ಲದ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ
 • square measure 1. ಚದರ ಅಳತೆ    2. ಚದರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಫಲ
 • inverse square law ವಿಲೋಮ ವರ್ಗ ನಿಯಮ
 • square sail 1. ಚೌಕ ಪಟ    2. ಚೌಕನೆಯ ಹಾಯಿ
 • four-square 1. ಚಚ್ಚೌಕದ    2. ಭದ್ರಬುಡದ    3. ಸ್ಥಿರ
 • square foot 1. ಚದರ ಅಡಿ    2. ಒಂದು ಅಡಿ ಉದ್ದ x ಒಂದು ಅಡಿ ಅಗಲ
 • square number 1. ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ    2. ವರ್ಗಮೂಲ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ
 • square-toed 1. ಚೌಕನೆಯ ಮುಂತುದಿಯುಳ್ಳ    2. ಅತಿ ಗಾಂಭೀರ್ಯದ
 • word-square 1. ಪದ ಚೌಕ    2. ಪದ ಬಂಧ
 • set square ಮುಮ್ಮೋಲೆ ಪಟ್ಟಿ
 • square deal 1. ನಯವಾದ    2. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ-ವ್ಯಾಪಾರ    3. ವ್ಯವಹಾರ

English - Kannada Dictionary Search

Browse English to Kannada Words