Kannada Meaning of 'shock treatment'

No direct Kannada meaning for the English word 'shock treatment' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'shock treatment'
 • shock stall 1. ಆಘಾತ ಅಸ್ಥಿರತೆ    2. ಆಘಾತ ಚಾಂಚಲ್ಯ
 • shock wave ಆಘಾತ ತರಂಗ
 • shock-workers 1. ಭಾರೀ ಶ್ರಮದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪಡೆ    2. ಕಾರ್ಮಿಕ ದಳ
 • shock head ಕೆದರುಗೂದಲ ತಲೆ
 • shock proof 1. ಆಘಾತ ನಿರೋಧಕ    2. ಧಕ್ಕೆ ತಡೆಗ
 • shock troops 1. ಹಠಾತ್ ಧಾಳಿ ಪಡೆ    2. ಆಕ್ರಮಣ ದಳ
 • shell-shock 1. ಸಿಡಿತಾಘಾತ    2. ಸ್ಪೋಟನಾಘಾತ
 • shock therapy ಆಘಾತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
 • shock treatment ಆಘಾತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
 • shock-brigade 1. ಭಾರೀ ಶ್ರಮದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪಡೆ    2. ಕಾರ್ಮಿಕ ದಳ
 • heat treatment 1. ಉಷ್ಣಸಂಸ್ಕಾರ    2. ತಾಪ ಸಂಸ್ಕಾರ
 • shock treatment ಆಘಾತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

English - Kannada Dictionary Search

Browse English to Kannada Words