Kannada Meaning of 'shell-shock'

No direct Kannada meaning for the English word 'shell-shock' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'shell-shock'
  • shock stall 1. ಆಘಾತ ಅಸ್ಥಿರತೆ    2. ಆಘಾತ ಚಾಂಚಲ್ಯ
  • shock wave ಆಘಾತ ತರಂಗ
  • shock-workers 1. ಭಾರೀ ಶ್ರಮದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪಡೆ    2. ಕಾರ್ಮಿಕ ದಳ
  • shock head ಕೆದರುಗೂದಲ ತಲೆ
  • shock proof 1. ಆಘಾತ ನಿರೋಧಕ    2. ಧಕ್ಕೆ ತಡೆಗ
  • shock troops 1. ಹಠಾತ್ ಧಾಳಿ ಪಡೆ    2. ಆಕ್ರಮಣ ದಳ
  • shell-shock 1. ಸಿಡಿತಾಘಾತ    2. ಸ್ಪೋಟನಾಘಾತ
  • shock therapy ಆಘಾತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
  • shock treatment ಆಘಾತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
  • shock-brigade 1. ಭಾರೀ ಶ್ರಮದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪಡೆ    2. ಕಾರ್ಮಿಕ ದಳ

English - Kannada Dictionary Search

Browse English to Kannada Words