Kannada Meaning of 'sheep-pen'

No direct Kannada meaning for the English word 'sheep-pen' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'sheep-pen'
 • sheep-shearing 1. ಕುರಿಗಳ ತುಪ್ಪಟ ಬೋಳಿಸುವುದು    2. ತುಪ್ಪಟ ಕತ್ತರಿಸುವ ಹಬ್ಬ
 • sheep-pen 1. ಕುರಿಯ ದೊಡ್ಡಿ    2. ರೊಪ್ಪ
 • sheep-tick 1. ಕುರಿ ಉಣ್ಣಿ    2. ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಪರತಂತ್ರ ಜೀವಿ
 • sheep-bot ಕುರಿನೊಣ
 • sheep-hook ಕುರುಬನ ಕೊಕ್ಕೆ, ಕೋಲು, ದೋಟಿ
 • sheep-dip 1. ಕುರಿಯ ಮಾರ್ಜಕ    2. ಕುರಿಗಳ ಮಾರ್ಜನ ಗೃಹ
 • sheep-farmer 1. ಕುರುಬ    2. ಕುರಿಸಾಕುವವನು    3. ಕುರಿಸಾಕಣೆಗಾರ
 • jacob sheep ಆಕರ್ಷಕ ರೂಪದ ಕುರಿ ತಳಿ
 • sheep-wash 1. ಕುರಿಗಳ ಮಾರ್ಜಕ    2. ಕುರಿಗಳ ಮಾರ್ಜನ ಗೃಹ
 • dartmoor sheep ಇಂಗ್ಲೇಂಡಿನ ಡಾರ್ಟ್ ಮೂರ್ ಕುರಿ
 • fountain-pen 1. ಫೌಂಟನ್ ಪೆನ್ನು    2. ಮಸಿಗೊಳವೆಯಿರುವ ಲೇಖನಿ
 • sheep-pen 1. ಕುರಿಯ ದೊಡ್ಡಿ    2. ರೊಪ್ಪ
 • light-pen 1. ಬೆಳಕು ಪೇನಾ    2. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿದಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲಿನ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ತಗುಲಿಸಿದ
 • pen name ಕಾವ್ಯನಾಮ
 • bll-pen ಬರೆಯುವ ಮುಳ್ಳು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ಗೋಲದಂತಿರುವ ಲೇಖನಿ
 • sea-pen 1. ಕಡಲ ಲೇಖನಿ    2. ಗರಿಗಳನ್ನು ಹೋಲುವ ಹವಳದ ಹುಳುವಿನಂಥ ಸಂಯುಕ್ತ ಜೀವಿ
 • bull pen 1. ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಹತ್ತಿರ    2. ಅಭ್ಯಾಸದಾಣ    3. ಎತ್ತುಗಳ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ
 • dip pen 1. ಅದ್ದು ಪೆನ್ನು    2. ಅದ್ದುಲೇಖನಿ
 • pen friend ಪತ್ರಮಿತ್ರ
 • hog-pen ಹಂದಿಯ ರೊಪ್ಪ

English - Kannada Dictionary Search

Browse English to Kannada Words