Kannada Meaning of 'second name'

No direct Kannada meaning for the English word 'second name' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'second name'
  • given name 1. ಮೊದಲ ಹೆಸರು    2. ನಾಮಕರಣದ ಹೆಸರು
  • name-part 1. ನಾಮಪಾತ್ರ    2. ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಪಾತ್ರ
  • holy name ಪವಿತ್ರ ನಾಮ
  • name-plate ನಾಮಫಲಕ
  • second name 1. ಉಪನಾಮ    2. ಮನೆತನದ ಹೆಸರು
  • maiden name 1. ಕನ್ಯಾನಾಮ    2. ವಿವಾಹಪೂರ್ವ ಹೆಸರು
  • pen name ಕಾವ್ಯನಾಮ
  • trade name ವ್ಯಾಪಾರ ನಾಮ
  • name-child ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರುವ ಮಗು
  • name-day 1. ಸಂತ ನಾಮ ದಿನ    2. ನಾಮ ಪ್ರಕಟನ ದಿನ

English - Kannada Dictionary Search

Browse English to Kannada Words