Kannada Meaning of 'pen name'

No direct Kannada meaning for the English word 'pen name' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'pen name'
 • given name 1. ಮೊದಲ ಹೆಸರು    2. ನಾಮಕರಣದ ಹೆಸರು
 • name-part 1. ನಾಮಪಾತ್ರ    2. ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಪಾತ್ರ
 • holy name ಪವಿತ್ರ ನಾಮ
 • name-plate ನಾಮಫಲಕ
 • second name 1. ಉಪನಾಮ    2. ಮನೆತನದ ಹೆಸರು
 • maiden name 1. ಕನ್ಯಾನಾಮ    2. ವಿವಾಹಪೂರ್ವ ಹೆಸರು
 • pen name ಕಾವ್ಯನಾಮ
 • trade name ವ್ಯಾಪಾರ ನಾಮ
 • name-child ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರುವ ಮಗು
 • name-day 1. ಸಂತ ನಾಮ ದಿನ    2. ನಾಮ ಪ್ರಕಟನ ದಿನ
 • fountain-pen 1. ಫೌಂಟನ್ ಪೆನ್ನು    2. ಮಸಿಗೊಳವೆಯಿರುವ ಲೇಖನಿ
 • sheep-pen 1. ಕುರಿಯ ದೊಡ್ಡಿ    2. ರೊಪ್ಪ
 • light-pen 1. ಬೆಳಕು ಪೇನಾ    2. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿದಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಲಿನ ಸ್ಕ್ರೀನಿಗೆ ತಗುಲಿಸಿದ
 • pen name ಕಾವ್ಯನಾಮ
 • bll-pen ಬರೆಯುವ ಮುಳ್ಳು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ಗೋಲದಂತಿರುವ ಲೇಖನಿ
 • sea-pen 1. ಕಡಲ ಲೇಖನಿ    2. ಗರಿಗಳನ್ನು ಹೋಲುವ ಹವಳದ ಹುಳುವಿನಂಥ ಸಂಯುಕ್ತ ಜೀವಿ
 • bull pen 1. ಆಟದ ಮೈದಾನದ ಹತ್ತಿರ    2. ಅಭ್ಯಾಸದಾಣ    3. ಎತ್ತುಗಳ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ
 • dip pen 1. ಅದ್ದು ಪೆನ್ನು    2. ಅದ್ದುಲೇಖನಿ
 • pen friend ಪತ್ರಮಿತ್ರ
 • hog-pen ಹಂದಿಯ ರೊಪ್ಪ

English - Kannada Dictionary Search

Browse English to Kannada Words