Kannada Meaning of 'law calf'

No direct Kannada meaning for the English word 'law calf' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'law calf'
 • law calf 1. ಕರುವಿನ ರಟ್ಟು- ತೊಗಲು, ಚರ್ಮ    2. ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ರಟ್ಟು ಕಟ್ಟುವಾಗ ಬಳಸುವ ಕರುವಿನ ತೊಗಲು
 • son-in-law 1. ಅಳಿಯ    2. ಮಗಳ ಗಂಡ    3. ಜಾಮಾತ
 • law merchant 1. ವಾಣಿಜ್ಯ -ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ    2. ವ್ಯಾಪಾರ ವಾಣಿಜ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕಾಯಿದೆಗಳು    3. ನ್ಯಾಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳು
 • law lord ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ಲಾರ್ಡ್ ಸಭೆಯ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಸದಸ್ಯ
 • in-law 1. ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧಿ    2. ಮದುವೆಯಿಂದಾದ ನೆಂಟ
 • father-in-law ಮಾವ
 • organic law ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ರಾಜ್ಯಾಂಗ ಶಾಸನ
 • law french 1. ಕಾಯಿದೆ ಫ್ರೆಂಚು    2. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ನಾರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯ ಪದಗಳು
 • law-abiding 1. ನ್ಯಾಯಬದ್ಧ    2. ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗುವ    3. ಕಾಯಿದೆಗೆ ವಿಧೇಯನಾದ
 • bye-law 1. ಒಳನಿಯಮ    2. ಉಪನಿಯಮ    3. ಕಟ್ಟಳೆ
 • law calf 1. ಕರುವಿನ ರಟ್ಟು- ತೊಗಲು, ಚರ್ಮ    2. ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ರಟ್ಟು ಕಟ್ಟುವಾಗ ಬಳಸುವ ಕರುವಿನ ತೊಗಲು
 • half-calf ಅರೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ
 • sea-calf 1. ಸೀಲ್ ಪ್ರಾಣಿ    2. ನೀರು ನಾಯಿ
 • ooze-calf ಕರುವಿನ ತೊಗಲು

English - Kannada Dictionary Search

Browse English to Kannada Words