Kannada Meaning of 'john'

Meaning of 'John'

  • ಪೊಲೀಸಿನವನು
  • ಶೌಚಗೃಹ
  • ಸೂಳೆಯ ಗಿರಾಕಿ

Related Phrases

  • john henry 1. ಒಬ್ಬನ- ಸಹಿ    2. ರುಜು    3. ದಸಕತ್ತು
  • john bull 1. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜನಾಂಗ    2. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಸ್ವರೂಪದವನು
  • john doe 1. ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ    2. ಊಹಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಹೆಸರು
  • john citizen 1. ಶ್ರೀ ಸಾಮಾನ್ಯ    2. ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ    3. ಮನುಷ್ಯ
  • john chinaman ಅಚ್ಚ ಚೀನೀಯ

Synonyms


English - Kannada Dictionary Search

Browse English to Kannada Words