Kannada Meaning of 'heart-to-heart'

No direct Kannada meaning for the English word 'heart-to-heart' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'heart-to-heart'
  • go-to-meeting 1. ಚರ್ಚುಯೋಗ್ಯ    2. ಚರ್ಚೋಚಿತ
  • well-to-do 1. ಸ್ಥಿತಿವಂತನಾದ    2. ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಸ್ಥನಾದ
  • wall-to-wall 1. ಗೋಡೆಯಿಂದ ಗೋಡೆಯವರೆಗಿನ    2. ಹೇರಳ    3. ವ್ಯಾಪಕ
  • nose-to-tail ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದಾಗಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಯಾ ಚಲಿಸುವ
  • one-to-one ಒಂದಕ್ಕೊಂದು
  • lean-to 1. ಒಪ್ಪಾರು    2. ಒಪ್ಪಾರು ಮನೆ    3. ಸೂರು ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಯಾ ಗೋಡೆಗೆ ಒರಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಮನೆ
  • work-to-rule ನಿಯಮ ಸೀಮಿತ-ಕಾರ್ಯ
  • air-to-air ವಿಮಾನದಿಂದ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ
  • down-to-earth 1. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದ    2. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ    3. ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ
  • heart-to-heart 1. ನೇರವಾದ    2. ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿಲ್ಲದ    3. ಬಿಚ್ಚುಮನಸ್ಸಿನ

English - Kannada Dictionary Search

Browse English to Kannada Words