Kannada Meaning of 'floating debt'

No direct Kannada meaning for the English word 'floating debt' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'floating debt'
  • small debt ಸಣ್ಣ ಸಾಲ
  • floating debt ವಾಯದೆ ಸಾಲ
  • judgment debt 1. ತೀರ್ಪು ಸಾಲ    2. ತೀರ್ಪಿನಂತೆ ತೀರಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಸಾಲ    3. ತೀರಿಸಲೇಬೇಕೆಂದು ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನ ತೀರ್ಪಿತ್ತಿರುವ ಸಾಲ
  • bad debt 1. ಕೆಟ್ಟಸಾಲ    2. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಸಾಲ
  • national debt ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಲ
  • debt-collector ಸಾಲ ವಸೂಲಿಗಾರ

English - Kannada Dictionary Search

Browse English to Kannada Words