Kannada Meaning of 'air-to-air'

No direct Kannada meaning for the English word 'air-to-air' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'air-to-air'
 • air-to-air ವಿಮಾನದಿಂದ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ
 • air force ವಾಯುಪಡೆ
 • air graph ವಾಯುಲೇಖ
 • air-minded ವಿಮಾನಾಸಕ್ತ
 • air raid ವಿಮಾನದಾಳಿ
 • air ferry ವಿಮಾನ ಸಾಗಣೆ
 • air bus ಏರ್ ಬಸ್ಸು
 • lighter-than-air 1. ಗಾಳಿಗಿಂತ ಹಗುರವಾದ    2. ಅದು ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಮಾಡುವ ಗಾಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ
 • air-cushion ಗಾಳಿದಿಂಬು
 • air bag ಗಾಳಿಚೀಲ
 • go-to-meeting 1. ಚರ್ಚುಯೋಗ್ಯ    2. ಚರ್ಚೋಚಿತ
 • well-to-do 1. ಸ್ಥಿತಿವಂತನಾದ    2. ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಸ್ಥನಾದ
 • wall-to-wall 1. ಗೋಡೆಯಿಂದ ಗೋಡೆಯವರೆಗಿನ    2. ಹೇರಳ    3. ವ್ಯಾಪಕ
 • nose-to-tail ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದಾಗಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಯಾ ಚಲಿಸುವ
 • one-to-one ಒಂದಕ್ಕೊಂದು
 • lean-to 1. ಒಪ್ಪಾರು    2. ಒಪ್ಪಾರು ಮನೆ    3. ಸೂರು ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಯಾ ಗೋಡೆಗೆ ಒರಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಮನೆ
 • work-to-rule ನಿಯಮ ಸೀಮಿತ-ಕಾರ್ಯ
 • air-to-air ವಿಮಾನದಿಂದ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ
 • down-to-earth 1. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದ    2. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ    3. ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ
 • heart-to-heart 1. ನೇರವಾದ    2. ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿಲ್ಲದ    3. ಬಿಚ್ಚುಮನಸ್ಸಿನ

English - Kannada Dictionary Search

Browse English to Kannada Words