Kannada Meaning of 'sheep'

Meaning of 'sheep'

 • ಕುರಿ
 • ಅಜ
 • ಮೇಕೆ
 • ಆಡು
 • ಪುಕ್ಕಲ

Related Phrases

 • sheep-shearing 1. ಕುರಿಗಳ ತುಪ್ಪಟ ಬೋಳಿಸುವುದು    2. ತುಪ್ಪಟ ಕತ್ತರಿಸುವ ಹಬ್ಬ
 • sheep-pen 1. ಕುರಿಯ ದೊಡ್ಡಿ    2. ರೊಪ್ಪ
 • sheep-tick 1. ಕುರಿ ಉಣ್ಣಿ    2. ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಪರತಂತ್ರ ಜೀವಿ
 • sheep-bot ಕುರಿನೊಣ
 • sheep-hook ಕುರುಬನ ಕೊಕ್ಕೆ, ಕೋಲು, ದೋಟಿ
 • sheep-dip 1. ಕುರಿಯ ಮಾರ್ಜಕ    2. ಕುರಿಗಳ ಮಾರ್ಜನ ಗೃಹ
 • sheep-farmer 1. ಕುರುಬ    2. ಕುರಿಸಾಕುವವನು    3. ಕುರಿಸಾಕಣೆಗಾರ
 • jacob sheep ಆಕರ್ಷಕ ರೂಪದ ಕುರಿ ತಳಿ
 • sheep-wash 1. ಕುರಿಗಳ ಮಾರ್ಜಕ    2. ಕುರಿಗಳ ಮಾರ್ಜನ ಗೃಹ
 • dartmoor sheep ಇಂಗ್ಲೇಂಡಿನ ಡಾರ್ಟ್ ಮೂರ್ ಕುರಿ

Synonyms


Browse English to Kannada Words

English - Kannada Dictionary Search