Kannada Meaning of 'meaning'

Meaning of 'meaning'

  • ಅರ್ಥ
  • ತಾತ್ಪರ್ಯ

Related Phrases

  • lexical meaning 1. ಕೋಶಾರ್ಥ    2. ನಿಘಂಟುವಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅರ್ಥ    3. ಪದಿಮಾರ್ಥ
  • well-meaning 1. ಸದುದ್ದೇಶದ    2. ಸದ್ಭಾವನೆಯ

Synonyms


Browse English to Kannada Words

English - Kannada Dictionary Search