Kannada Meaning of 'call'

Meaning of 'call'

  • ಕರೆ
  • ಕೂಗು
  • ಟೆಲಿಫೋನು ಕರೆ
  • ಮಾತುಕತೆ

Related Phrases

  • local call 1. (ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿನ) ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆ    2. ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅಗ್ಗದ ದರದ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕರೆ
  • sick-call 1. ರೋಗಿಯ ಭೇಟಿ    2. ರೋಗಿಯ ವಾಪಸಾತಿ ಕರೆ
  • call of nature ದೇಹಬಾಧೆ
  • toll-call ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರುಸುಮು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದ ದೂರವಾಣಿಯ ಕರೆ

Synonyms


Browse English to Kannada Words

English - Kannada Dictionary Search