Kannada Meaning of 'extra'

Meaning of 'extra'

 • ಹೆಚ್ಚಿನ
 • ಅಧಿಕ
 • ಹೆಚ್ಚಿಗೆಯ

Related Phrases

 • extra-vehicular 1. ವಾಹನದ    2. ಗಗನನೌಕೆಯ
 • extra-corporeal 1. ಅಧಿದೇಹದ    2. ದೇಹದ-ಹೊರಗಡೆಯ
 • extra-sensory 1. ಇಂದ್ರಿಯಾತೀತ    2. ಅತೀಂದ್ರಿಯ
 • extra-marital 1. ವಿವಾಹೇತರ    2. ವ್ಯಭಿಚಾರದ    3. ಹಾದರದ
 • extra cover ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ
 • extra-offical 1. ಅಧಿಕಾರಾತಿರಿಕ್ತ    2. ಒಂದು ಕಛೇರಿಗೆ
 • extra-cosmical 1. ವಿಶ್ವಾತೀತ    2. ವಿಶ್ವದ ಹೊರಗಡೆಯ
 • extra-curricular ಪಠ್ಯೇತರ
 • extra-mural 1. ಗೋಡೆಯ    2. ಗಡಿಯ ಹೊರಗಿನ
 • extra-atmospheric 1. ವಾಯುಮಂಡಲಾತೀತ    2. ವಾಯುಮಂಡಲದಾಚಿನ

Synonyms


Browse English to Kannada Words

English - Kannada Dictionary Search